PROMOCJA

GRATIS ubezpieczenie nieruchomości na rok!

Kup z Nasza pomocą nieruchomość i zaoszczędź na ubezpieczeniu.

Kup z Naszą pomocą nieruchomość.

Gratis otrzymasz ubezpieczenie mieszkania na rok.

  • Wygodnie - rozmowa telefoniczna lub spotkanie
  • Kompleksowe wsparcie
  • Bez zobowiązań
  • Bez opłat - darmowa usługa

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcęj ?

NAPISZ TERAZ !

Regulamin promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości”

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. SALE4U Tomasz Bartkowiak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Antoniego 32/2, 61-359 Poznań, NIP 777-291-26-38, REGON 300902377 działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości”.

2. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości”;

3. Rabat – zniżka do kwoty 1 zł brutto od zadeklarowanej wysokości jednorazowej składki rocznej Ubezpieczenia przy skorzystaniu przez Klienta z wypłaconego za pośrednictwem SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości” kredytu hipotecznego lub zakupionej nieruchomości.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości”

5. Ubezpieczenie – ubezpieczenia mieszkań i domów

2. Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasady korzystania z akcji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości”

2. Rabat oferowany jest przez SALE4U Tomasz Bartkowiak.

3. Rabat dedykowany jest Klientom SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości” zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Rabat nie kumuluje się z jakimikolwiek innymi rabatami i promocjami.

5. Rabat można wykorzystać do odwołania, chyba że wcześniej oferta Ubezpieczenia zostanie wycofana z dystrybucji przez SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości”.

6. W czasie trwania promocji Klient może wykorzystać tylko raz rabat.

7. Rabat obejmuje wyłącznie ofertę Ubezpieczenia.

8. Rabat przysługuje wyłącznie klientom, którzy do dnia 31 grudnia 2019 roku za pośrednictwem sale4u Tomasz Bartkowiak zakupią dowolną nieruchomość lub za pośrednictwem Sale4u Tomasz Bartkowiak otrzymają kredyt na zakup nieruchomości i wystawią minimum 1 opinię na fanpage Facebook oraz wizytówce google pod wskazanymi adresami url: https://www.google.com/maps/place/Random+Nieruchomo%C5%9Bci/@52.3642222,16.9282607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47045bfd7c6b75df:0x11f879a3ebae5ca7!8m2!3d52.3642222!4d16.9304494

https://www.google.com/maps/place/Polski+Dom+Finansowy/@52.3642255,16.9282607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47045be2e28bb2cf:0x729b2664e4c8916a!8m2!3d52.3642222!4d16.9304494

https://www.facebook.com/polskidomfinansowypoznan/

https://www.facebook.com/randompolska/

9. Przez Nieruchomość rozumie się Art.46 Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny „§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”

3. Zasady korzystania z Rabatu

1. Z Rabatu korzystać mogą wyłącznie pełnoletni Klienci uprawnieni do zawarcia umowy Ubezpieczenia.

2. Rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne.

3. Odsprzedaż Rabatu jest zabroniona.

4. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Rabatem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i skargi związane z funkcjonowaniem Rabatu mogą być zgłoszone przez Klientów w okresie, w którym możliwe jest wykorzystanie Rabatu w następującej formie:

- w formie pisemnej na adres: SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości” ul. Św. Antoniego 32/2 61-359 Poznań;

- na adres mailowy: kontakt@polskidomfinansowy.com;

- na adres mailowy Pracownika lub Współpracownika SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości”;

- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w placówce SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości”;

2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.

3. SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości” zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

5. Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników

Promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomośc”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dokument ten zostanie przekazany Uczestnikom Programu wraz z Formularzem Zgłoszeniowym.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będzie odbywało się na podstawie zgód

udzielonych przez tych Klientów, o treści przedstawionej w dokumencie: „Formularz

Zgłoszeniowy do Promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomośc”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wyłącznie w zakresie określonym w tych zgodach.

3. Ochrona danych ma dla firmy Sale4U Tomasz Bartkowiak wysoki priorytet. Obejmuje to wysoki poziom przejrzystości. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak Sale4U Tomasz Bartkowiak przetwarza dane osobowe skontaktuj się z kontakt@polskidomfinansowy.com. Przetwarzanie danych osobowych

Klientów będzie następowało zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu

4. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Postanowienia końcowe

1. Wykorzystanie Rabatu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

2. SALE4U Tomasz Bartkowiak działający pod marką „Polski Dom Finansowy” i „Random Nieruchomości” zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z Rabatu oraz zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego zawiadomienia posiadacza Rabatu. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na treść praw nabytych.

3. Zmieniona treść Regulaminu i Rabatu wchodzi w życie po 7 dniach od dnia publikacji na stronie www.polskidomfinansowy.com informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

4. Wydanie Rabatu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od Towarów i Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Załączniki :


Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przeznaczona dla uczestników Promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości „

1. Dane osobowe uczestników Promocji „ Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości” są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgoda uczestnika, którego dane dotyczą.

3. Administratorem danych osobowych jest Sale4u Tomasz Bartkowiak z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 32/2, 61-359 Poznań, posiadająca nr NIP: 7772912638, Regon 300902377, (dalej „Sale4u”).

4. Dane kontaktowe Administratora:

- Telefon: +48 883 644 252

- e-mail: kontakt@polskidomfinansowy.com

Kontakt z wyznaczonym przez Sale4u Pełnomocnikiem ds. ochrony danych (Tomaszem Bartkowiakiem) można skontaktować się następująco:

- e-mail:tomasz@polskidomfinansowy.com

- adres pocztowy: ul. Św. Antoniego 32/2, 61-359 Poznań

- dane do kontaktu znajdują się również na naszej stronie internetowej:

https://www.polskidomfinansowy.com

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

a) Imię i nazwisko,

b) Nazwa firmy,

c) Adres firmy

d) Nr telefonu,

e) Adres e-mail

f) Nr NIP gospodarstwa.

Powyższe dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji promocji oraz na potrzeby ew. dostarczenia nagrody. Jeśli Sale4u zamierza przetwarzać dane osobowe uczestników w dowolnym innym celu niewymienionym powyżej, przed przystąpieniem do przetwarzania odpowiednio poinformuje o nim uczestników.

6. W przypadku wyrażenia przez uczestnika odrębnej, dobrowolnej zgody przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sale4u w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych oraz promocji produktów i usług Sale4u (wyłącznie na podstawie osobno udzielonej dobrowolnej zgody).

7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego były przetwarzane, chyba że przepisy wymagają ich zachowania przez dłuższy okres lub ich usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania jest sprzeczne z prawnym obowiązkiem zachowania dokumentacji.

8. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Sale4u.

9. Sale4u może przekazywać dane osobowe uczestników organom administracji publicznej, sądom lub kancelariom prawnym, w zakresie wymaganym lub dopuszczonym przez przepisy prawa albo wykonywania, zabezpieczenia lub obrony praw Sale4u.

10. Przy realizacji wyżej wymienionych celów Sale4u może współpracować również ze swoimi podwykonawcami (podmiotami, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych). W takim przypadku Podwykonawcy przetwarzają dane osobowe uczestników w imieniu Sale4u i wyłącznie według jej instrukcji. Są oni umownie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

11. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Uczestnicy mają prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, jak również zażądać informacji dotyczących swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Sale4u. Dodatkowo uczestnicy mogą zażądać sprostowania lub uzupełnienia dotyczących ich danych osobowych. uczestnikom przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania dostarczenia danych dotyczących uczestnika w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Sale4u. Jednocześnie, o ile jest to technicznie możliwe uczestnik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Sale4u bezpośrednio innemu administratorowi,.

13. Jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody, uczestnicy mają prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikający z prawnie uzasadnionych interesów, uczestnicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu w dowolnym momencie z powodów wynikających z ich konkretnej sytuacji. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu. W razie sprzeciwu Sale4u zaprzestanie przetwarzania danych osobowych odpowiednich osób, których dane dotyczą, chyba że możliwe będzie wykazanie przez Sale4u istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności uczestników, lub podstaw do ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń lub prowadzenia obrony w procesie.

14. Niezależnie od innych środków dostępnych w prawie administracyjnym lub na drodze

sądowej, uczestnicy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w kraju swojego zamieszkania lub kraju, w którym miało miejsce zarzucane naruszenie, jeśli uczestnicy uważają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych następuje z naruszeniem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Załącznik 2

„Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości „dalej „Promocja”)

Nazwisko/Nazwa Uczestnika Promocji* :…………………………………………..……………………………………

Adres Uczestnika Promocji* :………………………………………………………………………………………………….

Status Uczestnika : osoba fizyczna/ osoba prawna*:………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby podpisującej niniejszy Formularz w imieniu Uczestnika Promocji* : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..

Numer telefonu kontaktowego*…………………………………………………………………………………………….

Adres e mail*:………………………………………………………………………………………………………………………….

*Podanie powyższych danych jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji.

Deklaracja przystąpienia do Promocji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

1. Deklaruję przystąpienie do Promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości „na zasadach określonych w Regulaminie ww. Promocji. Oświadczam, że znana jest mi treść tego Regulaminu oraz, że w pełni go akceptuję.

2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez Sale4u Tomasz Bartkowiak z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 32/2, 61-359 Poznań, posiadająca nr NIP: 7772912638, Regon 300902377, (dalej „Sale4u”) w celu realizacji Promocji .

3. Oświadczam, że zgody udzielam dobrowolnie, mając świadomość treści przekazanego mi dokumentu: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości „ oraz tego, że udzielenie niniejszej zgody stanowi warunek dla udziału w Promocji.

Data…………………………………………….. Podpis………………………………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych Sale4u Tomasz Bartkowiak z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 32/2, 61-359 Poznań, posiadająca nr NIP: 7772912638, Regon 300902377, (dalej „Sale4u”) w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych dotyczących promocji produktów i usług, będących przedmiotem działalności Sale4u oraz na przekazanie przez Sale4u.

2. Oświadczam, że zgody udzielam dobrowolnie, mając świadomość treści przekazanego mi dokumentu: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przeznaczona dla uczestników Promocji „Ubezpieczenie nieruchomości gratis z Polski Dom Finansowy i Random Nieruchomości „ oraz tego, że udzielenie niniejszej zgody nie stanowi warunku dla udziału w Programie.

Preferowaną przeze mnie metodą kontaktu jest (wybrane proszę zaznaczyć „x”):

………. rozmowa telefoniczna/sms -

………. e-mail -

………. Poczta -

Data…………………………………………….. Podpis…………………………………………………